REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

2. Bez podpisanego dokumentu przewozowego nie będą uwzględniane reklamacje tyczące się uszkodzeń mechanicznych( stłuczone stelaże, ranty blatu, wgniecenia. Towar powinien zostać sprawdzony przy kierowcy!

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady
w wysyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres: bok@treeste.com  a następnie postępować zgodnie
z otrzymanymi informacjami. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko lub firmę Kupującego;
  • adres do korespondencji;
  • dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.)
  • wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  • datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

4. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

7. Sprzedawca oświadcza, że wymiary blatów mogą nieznacznie różnić się od podanych na Stronie, przy czym różnica ta nie będzie przekraczać 4-5 milimetrów, kolor blatu może się różnić nieznacznie i nie stanowi to wady fizycznej rzeczy oraz nie może stanowić podstawy korzystania przez Kupującego z przysługujących mu uprawnień wynikających
z gwarancji i rękojmi.

8. W przypadku dokonywania modyfikacji Towaru przez Klienta, TREESTE zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji.

9. TREESTE zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego lub niewłaściwego konserwowania Towaru.

Shopping Cart
Scroll to Top